درد

همه زندگیم درد است ؛ درد …نمے دانم عظمت این کلمه را درک مے کنے یا نه ؟! وقتے مے گویم درد . . .
تو به دردے فکر نکن که جسم انسان را ممکن است
یک بیمارے شدید بکشد!! نه؛ روحم درد مے کند . . . !

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید