3نقطه!

دوستَـــتْ دارَم به اضافهــــ ے ِ سه نُقطـــه!


تا بــِـ ــ ـدانی


مـَن و دوستتْ دارم هایـَم ٬


اِمـتــداد داریــــ م در تـــو تا همیشــــه


مثل ِ همین سـِ نقطه...


/ 2 نظر / 32 بازدید