چه کنیم...

سراپا خیس

از عشق و باران

در پاسخ شان چه خواهی گفت

اگر بپرسند

آستینت را

کدام یک تر کرده است؟...+

بهم میگه عشق و عاشقی پیر و جوون نمی شناسه...بزرگ و کوچیک نداره...

عشق یه دل عاشق می خواد...

عاشق یه دل عشقی می خواد...

گفتگوی خودم با خودم بی نتیجه ست...

دل را منطقی ست که عقل آن را درک نمی کند...

 آموزگار نیستم

تا عشق را به تو بیاموزم

ماهیان نیازی به آموزگار ندارند

تا شنا کنند

پرندگان نیز آموزگاری نمی خواهند

تا به پرواز در آیند

شنا کن به تنهایی

پرواز کن به تنهایی

عشق را دفتری نیست

بزرگ ترین عاشقان دنیا

/ 0 نظر / 26 بازدید