چه حسی داره..

واقعا میتونین تصور کنین...

که چه حسی داره..................

فقط خودت،خودت رو در اغوش بگیری.......

وقتی تنهایی.............

خودت اشکاتو پاک کنی........

شب.

تاریک.

فقط خودت باشی که میگی شب بخیر....

وقتی تنهایی....

خودت رو در اغوش بگیری....

هیشکی هم بهت نمیگه..

ناراحتی..

میتونم کمکت کنم؟....

که شاید....

شاید یکم اروم شم...

ولی هیچکس نیست............

همش یه خیاله....

یه رویا...

/ 0 نظر / 26 بازدید