...

تنهایی یعنی

هزاران سه نقطه ای که

در حضورت میگذارم

و هیچ کدامش را نمیفهمی…!!

/ 5 نظر / 30 بازدید
محمد حسین

سلام خوبی؟ نمیدونم منو یادت هست یا نه؟ بیای وبم خوشحال میشم[گل]

saman

[گل] آدم هـای سـاده را دوسـت دارم ♥ هـمـان هـا كـه بـدی هـیـچكـس را بـاور نـدارنـد همـان ها كـه بـرای همه لبخند دارنـد همـان هـا كـه همیـشـه هستـنـد ; برای همـه هـستند آدم هـای ساده را بایـد مـثل یـك تابـلـوی نـقاشـی ،‌ ساعتها تماشا كـرد عمـرشـان كـوتـاه است . . . آدم های ساده را دوست دارم بـوی نـاب آدم مـیدهـنـد . . .[گل]

saman

[گل] آدم هـای سـاده را دوسـت دارم ♥ هـمـان هـا كـه بـدی هـیـچكـس را بـاور نـدارنـد همـان ها كـه بـرای همه لبخند دارنـد همـان هـا كـه همیـشـه هستـنـد ; برای همـه هـستند آدم هـای ساده را بایـد مـثل یـك تابـلـوی نـقاشـی ،‌ ساعتها تماشا كـرد عمـرشـان كـوتـاه است . . . آدم های ساده را دوست دارم بـوی نـاب آدم مـیدهـنـد . . .[گل]

آپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپم