بودنم...


زندگی

         تو یعنی لذت بودن

                                 یعنی لذت لذت بردن

                                                        یعنی احساس درآغوش گرفتن

اگر در کل زندگی

                         بگرییم

                                      و آه بکشیم

                                                         بودنمان نبودن است
آنگاه با خود می گوییم اگر نبودیم خیلی بهتر بود...

آنگاه است که

                 عشق نمیورزیم به بودن

                                             لذت نمیبرینم از لذت

                                                                   آغوش نمیگیریم تورا ای زندگی

من آه می کشم

                           در حال آه می کشم

                                                         و در حال اشک می ریزم

و از حال پیش تا حال به اندازه ی تمام بودنم دلم گرفته...    

شاعر:صدف(خودم نه!)

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید