سکوت...

رو بمون فریاد نزن سکوت نکن نفس بکش نمیر

به کدامین ساز تو برقصیم زمین کج

هوایی شده بودیم ما را به این جا پرت کردند

و گرنه ما کجا و این جا کجا ؟؟؟


/ 0 نظر / 27 بازدید