llife...

زندگی...

            چرا با من که عاشقت بودم جنگیدی؟

                                   چرا به من که رسمت را می اموختم بدی کردی؟

                            چرا باریدی که من ببارم؟

من خواهانت بودم

                    زندگی من...

                                    همواره عاشقت بودم

                                                                توبرایم همه چیز بودی ولی...

                                     ولی گویی من هیچ...

    شادی هایم را باراندی تا رود ها با خود ببرند 

                                            و

                                     دلتنگی هایم را همچون گلی در من شکفتی

                   قطره های اشک من  گل ها را ابیاری می کردند           

هر چه بیشتر می باریدم باران تو بیشتر می شد

                                                      و

                                                             گل ها هم بیشتر...

                                  گل ها با من چه کردند؟

                        سیاه بودند تو را هم برایم سیاه کردند...

زندگی می گفتم اشک هایم می خشکند وانوقت گل ها می میرند وتو دیگر نمی باری ولی گویی تنها چیزی که به من هدیه کردی قطره های اشک بودند...

/ 0 نظر / 28 بازدید