اتش

آتش معنای واقعی سوختن

                                            معنایی که شاید من آن را نفهمیدم...

چرا نفهمیدم؟

                        چون مطمئن نیستم معنای آتش همین باشد...

                که میداند معنای واقعی آتش چیست؟

من فقط میدانم

                              این چوب ها هستندکه می سوزند و آتش می سازند.

      ودیگر...

                    ودیگر اینکه اگر زندگی آتش باشد

                                                                چوب ها ما خواهیم بود...

ما در کنار هم زیبا می سوزیم    

                                چون در آتش یک چوب نمی سوزد

اما...

               در زندگی یک چوب خاکستر هم نیست...

                                                    شاید حتی معنای چوب بودن راهم نمیداند... 

شایددر زندگی یک چوب تنها بسوزد

                                                 اما...

                                                                معنای آتش را نمی داند...

خیلی بی رحم اند...

                               نمیدانم آتش یا آفریننده اش...

                  فقط می خواهم بدانم چرا یک چوب تنها مانده است؟

چرا؟

               چرا چراهای چوب های تنها بی جوابند؟

                                     اگر جواب داشت چوب های تنها که دیگر تنها نبودند...

باید چوب های تنها بدون سوختن خاکستر شوند؟

                                                                            باید بمیرند؟

 یعنی حتی معنای چوب بودن را هم ندانند؟

                                              پس چه قدر بد که آتش بی شعله ای می شوند 

  شعله هایی می شوند که هیچ وقت شعله ور نشده خاموش می شوند...

چه قدر بی رحمند

                                 نه آتش

                                                      نه آفریننده اش

بلکه چوب های دیگر...

                                 چوب هایی که فرصت درک آتش بودن را از او گرفتند

بیچاره چوبی که شعله ور نشده خاموش شد...

اصلا ای آفریننده اش بگو

                               بگو که آفریننده شدنش معنای آتش بود...

.

.

.

شاید...

              شاید من هم یک چوب تنهایم...

/ 0 نظر / 27 بازدید