# دوست

بودنم...

زندگی          تو یعنی لذت بودن                                  یعنی لذت لذت بردن                                                         یعنی احساس درآغوش گرفتن اگر در کل زندگی                          بگرییم                                       و آه بکشیم                                                          بودنمان نبودن استآنگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید